ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมพันธน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมพันธน์*, -สัมพันธน์-

สัมพันธน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมพันธน์ (v.) relate See also: associate, link, connect Syn. สัมพันธ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมพันธน์
Back to top