ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สับราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สับราง*, -สับราง-

สับราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับราง (v.) shunt
สับราง (v.) arrange one´s time so that competing suitors do not meet Syn. สับหลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shunt onto (phrv.) สับราง See also: สับเปลี่ยน
switch (vi.) สับรางรถไฟ See also: เปลี่ยนรางรถไฟ Syn. shunt
shunt (n.) การสับราง See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't realize you were worried about crowd control.ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นเพราะ คุณต้องคอยสับราง
You locked peter up. Put a shunt in his head.จับ ปีเตอร์ ไว้ ทำการสับรางในหัวเขา
You can use a water official's account to change the city's water system, and a Japanese Railways Group employee's account to turn a train around.เราสามารถใช้แอคเค้าท์ของเจ้าหน้าที่ประปา เพื่อเปลี่ยนระบบประปาของเมืองได้ หรือใช้แอคเค้าท์ของกลุ่มพนักงานเดินรถไฟ \ เพื่อสับรางขบวนรถไฟได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สับราง
Back to top