ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สวัสดิภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สวัสดิภาพ*, -สวัสดิภาพ-

สวัสดิภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวัสดิภาพ (n.) safety See also: security Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย
สวัสดิภาพสังคม (n.) public welfare
English-Thai: HOPE Dictionary
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
English-Thai: Nontri Dictionary
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
social welfareสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-being (n.) สวัสดิภาพ See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี Syn. happiness, prosperity, welfare
embark for (phrv.) เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was always dissing Nelson Barnes, saying he was in the pocket of management, ignoring the welfare if his constituents.เธอคงตามเรื่อง เนลสัน บาร์น ว่ากันว่า เขามีส่วนได้เสีย ในการบริหาร งาน โดยไม่สนใจ เรื่อง สวัสดิภาพ ในงานที่เขาดูแล
His well-being is not at issue.สวัสดิภาพของเขาไม่ไช่ประเด็น
The boy's well-being is my responsibility.สวัสดิภาพเด็กนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของฉัน
And bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ
Not just crime. It's immigration, aids, welfare.ไม่เพียงแต่เรื่องอาชญากรรม เรื่องการอพยพ เอ็ดส สวัสดิภาพสังคม
His real couriers sailed by.เพื่อที่คนส่งของตัวจริงของเขาได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพ
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
Well, have a good trip back, Colin.งั้นก็ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะ คอลิน
You know, you have yourself a real safe trip, OK? Oh, for crying out loud, I wasn't gonna do this.เดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูก ไม่เอาน่า น้ำตาอย่าไหลสิ แม่ไม่ควรทำแบบนี้
Have a nice trip back homeเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ
Everybody get home safe.ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
Thank you, and have a nice day.ขอบคุณและขอให้เดินทางโดนสวัสดิภาพ
Have a good departureเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
Don't mention it. Have a safe trip.อย่าพูดอย่างนั้นเลย เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
Your Highness, please have a safe journey.องค์ชาย ขอให้ทรงเดินทางโดยสวัสดิภาพ
My job as your guide is to get you back home in one piece, and that's exactly what I'm gonna do.ผมต้องพาคุณกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ และนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำในตอนนี้
Be careful, Master Huoขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วย ท่านอาจารย์ฮั่ว
You have to keep us safe!คุณต้องให้สวัสดิภาพเรา
Go easy on him tonight!กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ
Have a safe ride. Thank you very much.ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณมากๆนะคะ
Good night. Have a safe trip back to Seoul.ราตรีสวัสดิ์ เดินทางกลับโซลโดยสวัสดิภาพนะครับ
Good trip, Ed Tom.เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
Travel safely, agent dunham.เดินทางโดยสวัสดิภาพ\ เอเย่นต์ ดันแฮม
Thank you for visiting, and have a safe trip back.ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Bon voyage, Frankเดินทางโดนสวัสดิภาพล่ะ แฟรงก์
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ
And that the police department is concerned for the boy's welfare while he's in your charge;แล้วกรมตำรวจก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของเด้ก ในระว่างที่อยู่ในการดูแลของคุณ
Thank you; There you go; Enjoy your trip;ขอบคุณครับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
I am concerned about Donald's welfare.ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับสวัสดิภาพของโดนัลด์
Have a nice trip home, you hack.เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ, ไอ้ตูด
You should go.ฉันบอกว่า เดินทางโดยสวัสดิภาพ
Have a safe flight.ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
Bon voyage!เดินทางโดยสวัสดิภาพ!
A bottle of champagne on Ana's pelvis and wish Danny a bon voyage?เปิดขวดแชมเปญแล้วรดลงบนอุ้งเชิงกรานยัยอนา และขอให้แดนนี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ
It’s all water under the bridge, as far as I’m concerned.เป็นเรื่องที่กระทบต่อสวัสดิภาพ ของสาธารณะนั่นแหละ ที่ผมเป็นห่วงเป็นใย
We're sorry, we were worried about your well-being.พวกเราขอโทษ พวกเราแค่ห่วงเรื่องสวัสดิภาพของเธอน่ะ
About our necksเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพวกเรา
So now I go stick my neck out.งั้นตอนนี้ฉันเลยจะไปจัดการเกี่ยวกับสวัสดิภาพของตัวเองหน่อย
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สวัสดิภาพ
Back to top