ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สร้างถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สร้างถนน*, -สร้างถนน-

สร้างถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ทำถนน
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, ทำถนน, ทำทาง
สร้างถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. ทำถนน
English-Thai: HOPE Dictionary
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pioneer (n.) ทหารฝ่ายที่ทำหน้าที่บุกเบิกพื้นที่สร้างถนน See also: ทหารโยธา, ทหารช่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One clear, sane statement about why we're building Freedom Road.{\cHFFFFFF}หนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งสติ เหตุผลที่เรากำลังสร้างถนนอิสรภาพ
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
I've been pounding the pavement since I've been back.ตอนกลับมา ฉันได้งานกรรมกรสร้างถนน.
Let's let somebody else build the roads that we can drive these automobiles on.ปล่อยให้คนอื่นสร้างถนน ให้เราได้ขับรถยนต์
We can't starting construction, because we haven't been able to get the road permit.เราเริ่มสร้างยังไม่ได้ เพราะ เรายังไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างถนน
If the road permit doesn't come soon, matters will get difficult here.ถ้ายังไม่ได้ใบอนุญาตสร้างถนนในไม่ช้า เรื่องมันจะยุ่ง
They want to run a highway through my timber. 200 acres.พวกเขาจะสร้างถนนไฮเวย์ ผ่านเหมืองป่าไม้ของฉัน200 เอเคอร์
If it's residential, county can't run a highway.ถ้าเป็นที่อยู่อาศัย เขตไม่สามารถสร้างถนนไฮเวย์ได้
There's no highway.ทีดินตรงนั้นไม่มีการสร้างถนนไฮเวย์
This here is Jason Stackhouse from down the road of peace in Bon Temps.นี่ เจสัน สแต็กเฮาส์ ผู้สร้างถนนแห่งสันติ
Doing construction up ahead.ข้างหน้ามีการก่อสร้างถนน
First, we have to establish the concept of a Republic.เราจำเป็นต้องจัดสร้าง หลักการของสาธารณรัฐ มันก็เหมือนกับการสร้างถนน ในป่ารกชัฏนั่นแหละ
He'll even do the road work for you. Mozzie?เขาพร้อมที่จะสร้างถนนให้คุณเลยหละ มอสซี่หละสิ?
Therefore, we will build roads in the Jeju fields.ดังนั้นพวกเราต้องสร้างถนนในทุ่งเกาะเชจูให้ได้ครับ
We supply the armies, we build the roads, we employ the nation.เราจัดหากองทัพ, เราสร้างถนน เราจ้างประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สร้างถนน
Back to top