ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมบูรณ์พูนสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมบูรณ์พูนสุข*, -สมบูรณ์พูนสุข-

สมบูรณ์พูนสุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Syn. บริบูรณ์พูนสุข Ops. ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา
This community of yours will not only survive, it will flourish...ชุมชนของท่านไม่เพียงแต่จะอยู่รอด แต่จะสมบูรณ์พูนสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมบูรณ์พูนสุข
Back to top