ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมญานาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมญานาม*, -สมญานาม-

สมญานาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมญานาม (n.) nickname See also: alias, designation Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา
English-Thai: HOPE Dictionary
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.
xtเอกซ์ทีย่อมาจาก extended technology (แปลว่า เทคโนโลยีแบบขยาย) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่มเพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They call him killer croc.สมญานาม คิลเลอร์ คร็อก "คิลเลอร์ คร็อก หรือ เวย์ลอน โจนส์ ราชาท่อระบายน้ำ"
The ridiculous nicknames.สมญานามทุเรศๆพวกนั้นเลย
.45-caliber handgun dubbed the "Black Hand."สมญานามว่า"แบล็คแฮนด์"
It's too bad cause I used to have a killer ass, I did.รู้ใหม ผมได้รับสมญานามว่า"บันท้ายเพชรฆาติ"
Or, as he liked to be called, Johnny Whiplash.หรือสมญานาม จอห์นนี่ มือแส้
Once the "pearl of the Caribbean",ที่ซึ่งครั้งหนึ่งได้สมญานามว่า "ไข่มุกแห่งแคริบเบียน"
We are not calling him by any nickname.เราจะไม่เรียกเขา ด้วยสมญานามอื่น ๆ
We've got a nickname for you too, bill leyden.- ไม่ต้องห่วง.. เรามีสมญานามให้นายเหมือนกัน..
She puts the "hell" in "Helen."เธอมีสมญานามว่า เฮล(นรก) จากชื่อเต็มว่า เฮเล็นหนะ
I just need a name to go with an alias.ผมอยากได้แค่ชื่อของคนที่ใช้สมญานาม
Through the years, I have been known by many names.หลายปีมานี้ ข้าได้รับสมญานามมานับไม่ถ้วน
I've also been known as the...ฉันยังมีสมญานามว่า...
Something so menacing, so terrifying, that the people finally gave it a name.บางอย่างที่อันตราย น่าสะพรึงกลัว จนในที่สุดชาวบ้านจึงพากันตั้งสมญานามให้มัน
Look, Mandy Michaels was a lazy, entitled, big-boobed bimbo.แมนดี้ ไมเคิลเป็นคนขี้เกียจ สมญานามของเธอก็คือ"สวยใส ไร้สมอง"
You might know him... as Jack the Ripper.คุณจะรู้เขาในสมญานาม ฆาตกรต่อเนื่อง Jack the Ripper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมญานาม
Back to top