ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สงบปากสงบคำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สงบปากสงบคำ*, -สงบปากสงบคำ-

สงบปากสงบคำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบปากสงบคำ (v.) keep silence
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have a grand gift of silence,คุณเก่งเรื่่องสงบปากสงบคำ
You should have kept your mouth shut.เธอก็น่าจะสงบปากสงบคำนี่
You should have kept your mouth shut!เธอควรสงบปากสงบคำเอาไว้
I didn't hire you for stupid ideas I hired you because of your Midas' touch.ฉันไม่ได้จ้างเธอมาออกไอเดียห่วยๆ ฉันจ้างเธอเพราะเธอรู้จักสงบปากสงบคำ
You-- you just never figured out when to keep your big mouth shut.คุณ... คุณแค่ไม่เคยเข้าใจ ว่าตอนไหน ที่คุณควรจะสงบปากสงบคำ
I told Jenny to keep her mouth shut about what we saw.ฉันบอกเจนนี่ให้สงบปากสงบคำเรื่องที่เราเห็นอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สงบปากสงบคำ
Back to top