ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่าด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่าด้วย*, -ว่าด้วย-

ว่าด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าด้วย (v.) deal with See also: be concerned with, be about, be related to, speak about Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
conchology(คองคอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dioptricadj. เกี่ยวกับวิชาว่าด้วยการหักเหของแสง
do(ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ
edaphologyn. ดินวิทยา,วิชาว่าด้วยดิน
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
heuristic(ฮิวริส'ทิค) adj.,n. (วิธีการ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจ,ซึ่งกระตุ้นให้ค้นคว้าด้วยตนเอง.
hydraulics(ไฮดรอ'ลิคช) n. ธาราศาสตร์,วิชาที่เกี่ยวกับกฎของของเหลวว่าด้วยกำลัง และการเคลื่อนไหว
international organizatioISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
isoInternational Organization for Standardizationองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์
oology(โออะ'โลจี) n. วิชาว่าด้วยไข่นก., See also: oological adj. oologist n. oologist n.
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
phonetics(โฟเนท'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับการออกเสียงของคำศัพท์ คำพูดหรือภาษา,วิชาว่าด้วยการออกเสียง
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
strategics(สทระที'จิคซฺ) n. ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ,วิชาว่าด้วยการรบทางทหาร
terminology(เทอ'มะนอล'โลจี) n. คำศัพท์,วิชาว่าด้วยคำศัพท์,ระบบคำศัพท์., See also: terminological adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
respecting(pre) ว่าด้วย,เกี่ยวกับ,ในกรณี
phonics(n) วิชาว่าด้วยเสียงพูด
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Re (L.)ว่าด้วย, เกี่ยวกับเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
timber leasetime clauseข้อกำหนดว่าด้วยการทำไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Cardiologyหทัยวิทยา,วิทยาที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ,วิทยาโรคหัวใจ [การแพทย์]
Factory โรงงาน อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ ISO 14000 อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
Ship เรือ เรือกลตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ซึ่งได้แก่ เรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
SI unitsหน่วยเอสไอ, หน่วยระหว่างชาติซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization หรือ ISO) ได้เสนอให้ทุกประเทศใช้เป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบเดียวกัน เช่น หน่วยมาตรฐานสำหรับความยาว  คือ เมตร  หน่วยมาตรฐานสำหรับมวล คือ กิโลกรัม หน่วยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vehicle ยานพาหนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถ ยนต์ เรือตามกฏหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acoustics (n.) วิชาว่าด้วยเสียง
embryology (n.) วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ
idyll (n.) งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท Syn. eclogue, epic, poem
morphology (n.) วิชาว่าด้วยการศึกษารูปร่างสัตว์และพืช See also: วิชาการศึกษารูปร่างหิน, วิชาการศึกษาการผันคำ-คำพูด
refresh with (phrv.) ทำให้ใหม่กว่าด้วย
semantics (n.) สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย See also: อรรถศาสตร์ Syn. semasiology, semiology
semasiology (n.) วิชาว่าด้วยความหมายของคำ Syn. semantics
theology (n.) วิชาว่าด้วยการศาสนา See also: ศาสนศาสตร์ Syn. dogma, theism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With this Patriot Act, the way they've twisted the laws up so much they can do whatever they please as long as they feel you're a threat to homeland security.ว่าด้วยกฎหมายรักชาติแล้ว พวกเขาพลิกแพลงกฎหมายได้อย่างมาก... ...พวกเขาทำอะไรก็ได้ที่พวกเขา... ...รู้สึกว่าคุณกำลังคุกคาม ความปลอดภัยของผืนแผ่นดินนี้
With the governor's new anti-vampire agenda, we've been given vast latitude when it comes to search and seizures.ว่าด้วยวาระใหม่ของผู้ว่าในการต่อต้านแวมไพร์ ทำให้พวกเรามีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น เมื่อตรวจค้นและจับกุม
The timing's right.ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาใช่มั๊ย?
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้
Probably sings better too.แล้วก็ร้องเพลงเก่งกว่าด้วย
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
I am afforded the right to speak in my own defense, sir, by the Constitution of the United States.เดียวกันว่าด้วยการประกันเสรีภาพของผม ไม่ต้องยกรัฐธรรมนูญมาพูดกับผมเลย
It's over 100 feet longer than Mauretania, and far more luxurious.มันยาวกว่าตั้ง 100 ฟุต แล้วยังหรูหรากว่าด้วย
I'm coming back, my love... by any means I can, tomorrow morning if I'm able.ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อาจเป็นพรุ่งนี้เช้าถ้าฉันทำได้
In a few hours, he will be 200 years old which means with the exception of Methuselah and other biblical figures Andrew is the oldest living human being in recorded history.ในอีก 2-3 ชั่วโมง เขาจะมีอายุ 200 ปี ซึ่งหมายความว่าด้วยข้อยกเว้นจาก
"Concerning Hobbits.""ว่าด้วย... ฮ๊อบบิท."
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต
They ask why.ตำรวจถามว่าทำไม คุณตอบว่าด้วยเหตุผลส่วนตัว
Promised new drugs to fight everything from the common cold to cancer.สัญญาว่าด้วยตัวยาที่สามารถรักษาเชื้อโรค ทุกชนิดตั้งแต่ไข้หวัดไปจนถึงโรคมะเร็ง
And it's way better than Lenny. And he's way cuter than Lenny.เพราะกว่าเลนนี่ตั้งเยอะ แล้วก็หล่อกว่าด้วย
If you don't want to then I will. I am much prettier than you are and much better than you. You wanna die?ถ้าเธอไม่อยากแต่ง งั้นฉันแต่งเองก็ได้ ฉันน่ะน่ารักกว่าเธอตั้งเยอะแถมยังดีกว่าด้วย
They wanna all go back to their villages and somehow try to get some food.พวกมันต้องการกลับไปหมู่บ้านของตัวเอง เพื่อหาอาหารไม่ว่าด้วยวิธีใด
The tapir smells better, I think it's more fresh.กลิ่นหมูป่าหอมกว่า,ข้าคิดว่ามันน่าจะสดกว่าด้วย
Okay, I have to survive somehow.แน่นอน! ฉันต้องรอดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
Maybe more.อาจจะอยากได้มากกว่าด้วยซ้ำ
You are much more friendly than Shin and more gentleman.คุณเป็นมิตรมากกว่าชิน แล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากกว่าด้วย
But for some reason I still feel like I haven't gotten over you.แต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ ฉันยังรู้สึกว่าฉันยังรู้สึกอะไรกับเธออยู่
DID YOU KNOW IF, FOR SOME REASON,รู้มั๊ย ว่าด้วยสาเหตุบางอย่าง
New and improved, even.ใหม่กว่าดีกว่าด้วยซ้ำ
Dating someone so young in particular,เดทกับคนอายุอ่อนกว่าด้วยยิ่งแล้ว
And I told them that, as a personal favour, you would give me the exclusive.แล้วฉันก็ดันไปรับปากเขาไปว่าด้วยเส้นสายของฉัน คุณจะยอมให้ฉันสัมภาษณ์พิเศษ
) player And the crowd around me bears an even bigger question:ชนะเกมไปได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าด้วยความจริงแท้หรือหลอกลวง
Better solos, longer jams, just more of an accomplished pianist, but maybe that's just me.โซโล่ดีกว่า ลูกเล่นแพรวพราว ประสพความสำเร็จมากกว่าด้วย แต่นั่นก็แค่ฉันคนเดียว
And one way or another, you will help me get this done.ไม่ว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ลูกจะช่วยพ่อทำมันจนสำเร็จ
We're gonna have to shut this place down under emergency hazard code 56c.เราจะจำเป็นต้องปิดที่นี่ ภายใต้กฏฉุกเฉินว่าด้วยการกักโรคร้ายแรง หมายเลข 56ซี
I believe with proper demodulation,ฉันเชื่อว่าด้วยการสกัดสัญญาณที่ถูกต้อง
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง
He was getting nutrients somehow.- เขาได้รับสารอาหารแต่เราไม่รู้ว่าด้วยวิธีไหน
It's in the agents' manual,section 35,sub-section two,clause E: Seizure of evidence.ในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องสภาพบังคับ มาตรา35ส่วนที่2ข้อEว่าด้วยเรื่องการยึดหลักฐาน.
I don't care what it takes. You're dead. Stop it!แกตายแน่ ฉันไม่สนว่าด้วยวิธีไหน แต่แกตายแน่
Don't bother. I'll walk. Probably safer.อย่าเลย ผมเดิน อาจจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำ
Than John Mayer. And better, I might add.มากกว่าจอห์น เมเยอร์ซะอีก / ขอเติมว่าดีกว่าด้วย
And costs more.- และมีค่ามากกว่าด้วย
I'm just a gungan, and I don't think I'm either.ข้าเป็นเพียงกันแกน และข้าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าด้วย
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ

ว่าด้วย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่าด้วย
Back to top