ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วุ่นอยู่กับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วุ่นอยู่กับ*, -วุ่นอยู่กับ-

วุ่นอยู่กับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นอยู่กับ (v.) be busy with See also: be fully occupied with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bury under (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
busy with (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
occupy with (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
lose in (phrv.) ทำให้วุ่นอยู่กับ See also: ทำให้ง่วนอยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were too busy with you to search the six other couriers.ทำให้พวกนั้นวุ่นอยู่กับคุณ จนไม่มีเวลาตรวจอีก 6 คนที่เหลือ
Those pious morons are too busy talking to their phony-baloney God.. พวกงี่เง่าข้างในนั่นคงกำลังวุ่นอยู่กับการสื่อสารพระเจ้าเหลวไหลไร้สาระของพวกมัน
While the Jedi are occupied fighting a war, no one is left to keep the peace.ในขณะที่พวกเจไดกำลังวุ่นอยู่กับการทำสงคราม, ไม่เหลือผู้ใดอยู่รักษาความสงบ
He's always going on and on about his crew division and his eating club.ตอนนี้เขากำลังวุ่นอยู่กับ เรื่องเรียนและงานของเขา
However, it does confirm that Dr. Peck was dealing with tremendous energy to do...อย่างไรก็ตาม มันยืนยันว่า ดร.เพ็ค กำลังวุ่นอยู่กับ พลังงานอันมหาศาลสำหรับ...
Mostly with Demosthenes. I feel considerably improved.ส่วนใหญ่ก็วุ่นอยู่กับเรื่อง Demostenes ค่ะ รู้สึกว่าจะมีสมาธิกับมันมากขึ้น
Don't worry, you were kind of a lone wolf last year and so busy planning the wedding.ปีที่แล้วเธอเป็นพวกรักสันโดษ และวุ่นอยู่กับการวางแผนงานแต่ง
I think you're so busy looking down the road, that you lost sight of us mere mortals long ago.ผมคิดว่าคุณวุ่นอยู่กับ การแก้แค้น
Now, do I have to gather every first year and make them stay the night because the paralegal was too busy flirting and couldn't get it done?ตอนนี้ ผมคงต้องไปรวบรวม เด็กปีแรกทุกคน และให้พวกนั้นอยู่ค้างคืน เพราะผู้ช่วยทนาย กำลังวุ่นอยู่กับการโปรยเสน่ห์ และไม่สามารถทำงานให้เสร็จ?
Well, you've been so busy lately having sex.ก็พักหลังๆนายวุ่นอยู่กับการมีเซ็กซ์
Three hours yesterday on his rotor positions!สามชั่วโมงวุ่นอยู่กับใบพัด!
Oh, just occupying myself. Sometimes it's so hard not smoking.แค่กำลังวุ่นอยู่กับตัวเอง บางครั้งการไม่สูบบุหรี่ก็เป็นเรื่องยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วุ่นอยู่กับ
Back to top