ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิตก*, -วิตก-

วิตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิตก (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ Ops. สบายใจ
วิตกกังวล (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก
วิตกจริต (v.) be worried about See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful
English-Thai: HOPE Dictionary
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
midterm(มิด'เทิร์ม) n. ช่วงตอนกลางของภาคเรียนหรือชีวิตการทำงาน
wedlock(เวด'ลอค) n. การสมรส,ชีวิตการสมรส -Phr. (born out of wedlock เกิดนอกสมรส)
English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehension๑. ความหวาดวิตก๒. การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensive patientผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
broodingอาการครุ่นวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Radioecologyนิเวศวิทยารังสี, การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อระบบนิเวศ สารกัมมันตรังสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของตัวมันเอง และมีวัฏจักรการเคลื่อนย้ายในระบบนิเวศภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (หิน ดิน น้ำ และอากาศ) ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบทางชีววิทยาและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at loose ends (sl.) วิตกกังวล See also: ประหม่า
be on edge (idm.) วิตกกังวล
clutched (sl.) วิตกกังวล See also: ประหม่า
fret about (phrv.) วิตกกังวล See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง Syn. fret over
fret over (phrv.) วิตกกังวล See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง Syn. fret about
hot and bothered (idm.) วิตกกังวล See also: ตื่นเต้น, ร้อนรน
worry (vi.) วิตกกังวล See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ
on pins and needles (idm.) วิตกกังวล (คำไม่เป็นทางการ) See also: อกสั่นขวัญแขวน, ใจคอไม่ดี
be strung up (phrv.) วิตกกังวลมาก See also: ประสาท
make a fuss about (idm.) วิตกกังวลอย่างไร้เหตุผล Syn. make of
make a mountain out of a molehill (idm.) วิตกกังวลเกินไป
bother about (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother with
bother with (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother about
fear for (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
dying to do something (idm.) วิตกมากกับบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
cross the bridge before one comes to it (idm.) วิตกเกินไปก่อนเหตุจะเกิด
brood about (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood on (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood over (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood upon (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you will do, though, is you'll end up angry And frustrated and, uh...สิ่งที่เธอจะเป็นก็คือ เธอจะจบลงด้วยความโกรธ วิตก แล้วก็...
TO ACTUALLY WORRY ABOUT GETTING INTO COLLEGE,วิตกกังวล เรื่องเข้าเรียนวิทยาลัย
A little nervous since Eddie died.วิตกกังวลนิดหน่อย ตั้งแต่เอ็ดดี้ตาย
Worrying that you might turn into her.วิตกกังวลว่าคุณอาจจะกลายเป็นเธอ
Getting paranoid in your old age?วิตกกังวลแบบคนแก่หรือ?
You don't think that's a little paranoid?วิตกจริตเกินไปรึเปล่า?
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี ♪
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล
Doctor, two more are sick. The other passengers are worried.หมอคะ มีป่วยอีก 2 คนแล้ว ผู้โดยสารคนอื่นๆ กำลังวิตก
Hey, man. Don't worry. We got a couple of days.เฮ้ อย่าวิตกกังวล พวกเรามีเวลา2หรือ3วัน
A fabulous bird reborn from the ashes of its earlier life.เกิดอีกครั้งนกนิยาย จากขี้เถ้าของชีวิตก่อนหน้านี้ ของตน
We know you are coming back when life return to our village.เรารู้ว่าคุณจะกลับมา เมื่อชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านของเรา
Life is pain, Highness.ชีวิตก็คือความเจ็บปวด ฝ่าบาท
"The grey men are keeping alive the arms race, which nobody is supposed to want.""ผู้ชายสีเทาจะทำให้ชีวิตการแข่งขันด้านอาวุธซึ่งไม่มีใครควรจะต้องการ".
Fine. Fine. He thinks I'm paranoid!ก็ได้ โอเค เขาบอกฉันวิตกจริตไปเอง
I should bring him the helicopter, then we'll see how paranoid I am.น่าจะให้เขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ จะได้รู้ว่าวิตกจริตยังไง
That's when I knew I would never have come back from Florida alive.ผมรู้ทันทีว่าคงไม่มีชีวิตกลับมา จากฟลอริด้าแล้วแน่
Paranoid Phil. Now there's a blast from the past.ฟิลช่างหวาดวิตก ตอนนี้ กลับมาแล้วสินะ
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย
But when you're the wife of a test pilot, you thank God just to have them home alive.แต่ถ้าคุณเป็นเมียนักบินทดสอบ คุณจะขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยให้เขามีชีวิตกลับบ้าน
When your mother died having you, Life here stopped making sense to him. Then one day,พ่อเจ้าอารมณ์หงุดหงิดเมื่อแม่เจ้าตายตอนคลอดเจ้า ชีวิตก็หมดความหมายสำหรับเขา
Every paranoid schizophrenic has one... a "them," a "they," an "it. "ที่ทำให้ผมเป็นโรคจิตเสื่อมวิตกกังวลทุกอย่าง ทั้ง "พวกมัน" "พวกเขา" "มัน"
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก
We've got survivors back here. Get out of the way.เรามีผู้รอดชีวิตกลับมาที่นี่ หลีกทาง
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา
My teammates are nervous about the avalanches... so we've been holed up for days.เพื่อนร่วมทีมเริ่มวิตก ว่าหิมะจะถล่ม เราเลยต้องหยุดรออีกสี่วัน
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ
Not to worry, miss. I'm sure it's just a precaution.อย่าวิตกครับ เป็นแค่การระวังป้องกัน
Sometimes that's the way you have to do itบางครั้งชีวิตก็ต้องแบบนี้
The paranoid schizophrenic standing in front of me?อะไรกันนี่ ฉันกำลังยืนต่อหน้าคนวิตกจริตหรอ?
Whatever people feel anxious about becomes rumor and starts to spread.ไม่ว่าอะไรที่ผู้คนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน จะกลายเป็นข่าวลือและเริ่มกระจายออกไป.
Adult life is a Iot more complicated.ชีวิตก็งี้แหละ ซับซ้อนขึ้นทุกที
I'd decided to spend my life with that man, so... he couldn't change.ฉันตัดสินใจที่จะร่วมชีวิตกับเขา เขาเลยปฏิเสธไม่ได้
Georges Valombreuse Rise And Fall Of A Diplomatจอร์จ วาลอมบรัว "เกิดและดับของชีวิตการทูต"
It is enough to live on the sea and kill our true brothers.มันสมควรแล้วที่ใช้ชีวิตกับทะเล และฆ่าพวกกันเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิตก
Back to top