ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วงศ์วานว่านเครือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วงศ์วานว่านเครือ*, -วงศ์วานว่านเครือ-

วงศ์วานว่านเครือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงศ์วานว่านเครือ (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล
วงศ์วานว่านเครือ (n.) family See also: relations, relatives, kin kinsfolk Syn. วงศาคณาญาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วงศ์วานว่านเครือ
Back to top