ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้อมรั้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้อมรั้ว*, -ล้อมรั้ว-

ล้อมรั้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อมรั้ว (v.) fence See also: stockade
English-Thai: HOPE Dictionary
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
pen(เพน) n. ปากกา,คอก,เล้า,อู่,คอกเลี้ยงเด็ก,บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์. vt. ใส่คอก,ใส่เล้า,เขียนด้วยปากกา
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fence (vt.) ล้อมรั้ว See also: กั้นรั้ว Syn. encircle, surround
picket (vt.) ล้อมรั้ว See also: ปักไม้เป็นรั้ว Syn. fence, corral
stockade (vt.) ล้อมรั้ว See also: กั้นรั้วรอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But even within the fence, danger lurked.แต่ถึงจะล้อมรั้วไว้อย่างไร\อันตรายก็ยังแฝงตัวอยู่ดี
All right. Listen up. It's called "The Picket Fence."เอาละ, พังนะ มันเรียกว่า "ปฏิบัติการล้อมรั้ว"
A fenced-in area, the color orange, and the numbers 8, 6, 7.พื้นที่ล้อมรั้ว สีส้ม และหมายเลข 8 6 7
Very well, Anakin. Turn on the fence.ดีมาก อนาคิน ล้อมรั้วซะ
Well, the construction company went bust, and the whole area was fenced off for several months.ตอนที่บริษัทก่อสร้างทำงานเสร็จ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ถูกปิดล้อมรั้ว ทิ้งเอาไว้ตั้งหลายเดือน
They've fire-bombed factories, businesses, gated communities.พวกเขาได้ระเบิดโรงงานหลายแห่ง ธุรกิจการค้า ชุมชนล้อมรั้ว
You mean to get past the razor wire perimeter fence, the roaming patrols, closed-circuit camera surveillance?คุณหมายถึงต้องผ่านลวดคมๆ ที่ล้อมรั้วไว้ ลาดตระเวนไปอย่างไร้จุดหมาย - แล้วก็การตรวจตราของกล้องทั่วพื้นที่น่ะเหรอ?
Okay, get the picket fence and the bedroom with your own door out of your head.โอเค ล้อมรั้วบ้านไว้เเละห้องนอน ด้วยประตูของเธอเอง เเละเอาเรื่องพวกนี้ออกจากหัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้อมรั้ว
Back to top