ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้นหลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้นหลาม*, -ล้นหลาม-

ล้นหลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้นหลาม (adj.) excessive See also: overwhelming
ล้นหลาม (adv.) overwhelmingly See also: excessively
English-Thai: HOPE Dictionary
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"heroes" was a massive hit"heroes" นั้นเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม
Of seismic activity throughout the day.มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้่น อย่างล้นหลามตลอดทั้งวัน
Plenty of candidates.มีผู้แสดงเจตจำนง อยู่ล้นหลาม
♪ In overcrowded hallways ♪# ในโถงทางเดินอันล้นหลาม #
♪ In overcrowded hallways ♪# ในโถงทางเดินอันล้นหลาม#
Your 2011 McKinley High Prom Queen with an overwhelming number of write-in votes is...ผู้ที่จะได้เป็นพรอมควีน.. ...ด้วยคะเเนนโหวตอย่างล้นหลามม ผลคะแนนโหวตคือ..
The entire Van Der Woodsen clan on a good day can be pretty overwhelming.ทั้งตระกูลแวนด์เดอร์วู๊ดเซนในวันที่ดี อาจดูล้นหลาม
So, I woke up this morning to a flood of e-mails and video posts.ฉันตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ พบกับอีเมล์และวิดีโอ ท่วมท้นล้นหลาม
No one in this musty choir room compares to my megawatt star power.ริอาจมาเปรียบเทียบ ความสามารถอันล้นหลามของฉันได้
The pain of that loss is so overwhelming...ความเจ็บปวดจากการสูญเสียนั้น ล้นหลาม
Drifting Emotions has garnered incredible attention."อารมณ์ที่เลื่อนลอย" ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้นหลาม
Back to top