ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่วงเกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่วงเกิน*, -ล่วงเกิน-

ล่วงเกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงเกิน (v.) molest See also: assault Syn. ลวนลาม
ล่วงเกิน (v.) offend See also: insult
English-Thai: HOPE Dictionary
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrilegious(adj) ซึ่งล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass (n.) การล่วงเกิน (ทางเพศ) See also: การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด
sacrilegious (adj.) ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน See also: ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. profane, sinful
sacrilegiousness (n.) ความผิดฐานล่วงเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sacrilege! You wretched wizard.ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมดชั่ว
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
...forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,ได้โปรดอภัยให้กับการล่วงล้ำของพวกข้าพเจ้า ดังเช่นที่พวกข้าพเจ้าได้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินพวกเรา
But if he offended the Catholic Church..แต่ถ้าเขาล่วงเกินคริสตจักร
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ให้วันนี้ต้องจารึกไว้และให้อภัยกับเราที่ล่วงเกินด้วย ใครที่คิดล่วงเกิดกับเรา
He made an offhand comment about my son's death.เขาพูดล่วงเกินเกี่ยวกับการตายของลูกชายฉัน
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ
I have no intention of stepping aside as you try to steal my wife's heart.ผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินถ้าคุณไม่พยายามขโมยหัวใจของ เมียผม
He had his hands over you.มันบังอาจล่วงเกินคุณ
You're gonna sexually harass me now?คุณกำลังล่วงเกินทางเพศกับฉันเหรอ?
General population's a rough place for a child molester.คนในนั้นทำให้พวกล่วงเกินเด็กอยู่ลำบาก
He knows what happens to child molesters there.เขารู้แล้วว่าพวกล่วงเกินเด็กจะเป็นยังไงในนั้น
We found a 6-year-old boy who had been abused and stabbed.เราพบเด็กชายอายุ 6 ขวบ ถูกล่วงเกินและแทงตาย
No sign of sexual assault.ไม่มีร่องรอยการล่วงเกินทางเพศ
The torture could be a substitute for the sex act.เขาอาจใช้การทรมานแทนการล่วงเกินทางเพศ
He'd been sexually abused and stabbed.เขาถูกล่วงเกินเพศและถูกแทงตาย
He'd been sexually abused and stabbed.เขาถูกล่วงเกินเพศและถูกแทงตาย
I'm sorry if I offended anybody.ผมขอโทษด้วยถ้าหากผมล่วงเกินใคร
Were they sexually assaulted?มีการล่วงเกินทางเพศมั้ย? ไม่เชิงนะ
Like to keep that kind of thing quiet.ฆาตกรแต่งตัวให้เหยื่อ แ้ละล่วงเกินพวกเค้า
They were both sexually assaulted prior to death.ทั้งสองคนถูกล่วงเกินทางเพศก่อนตาย
Stay back. Put the knife down. Stand back or I'll kill him.มันจับอดัมแต่งตัว มันทำร้ายเขา มันล่วงเกินเขา
Liberal'Victims' and Their Assault on America" by Ann Coulter?ความผิดเกี่ยวกับ "เหยื่อ" และการล่วงเกินในอเมริกา
I'm really not normally this aggressive with women.ปกติผมไม่ใช่ผู้ชาย ที่จะล่วงเกินผู้หญิง
Such sacred food, how many times must I say it?เป็นอาหารที่ล่วงเกินไม่ได้ \ ต้องให้ฉันพูดอีกกี่ครั้ง ?
He was touching Hank, caressing him.- มันเหลวไหลทั้งเพ - เขาลูบไล้แฮ้งค์ ล่วงเกินเขา
I think I might of had my way... with him a little bit, kinda against his will, maybe?ฉันคิดว่าตัวเองคงจะ... กับเค้าไปนิดน่ะ แบบว่าล่วงเกินเค้าล่ะมั้ง?
She was sexually assaulted.เธอถูกล่วงเกินทางเพศ
Well, threatening the creator of the universe is, like, step two.การล่วงเกินพระผู้สร้างจักรวาล นั่นเป็นขั้นที่สอง
I was not threatening him.ฉันไม่ได้ล่วงเกินพระองค์
I'm sorry, that was a low blow.หนูขอโทษค่ะ หนูล่วงเกินคุณพ่อไปหน่อย
You know, I've already apologized in The Crimson to the ABHW, to Fuerza Latina, and to any women at Harvard who may have been insulted, as I take it that they were.คุณรู้ไหม ผมได้ขอโทษไปหมดแล้ว ในหนังสือพิมพ์ ถึ ต่อฟัวเออร์ซ่า ลาติน่า รวมทั้งผู้หญิงฮาวเวิร์ดทุกคน ที่ผมได้ล่วงเกินไป
So, what can I do for you? Did I insult your girlfriends?แล้วมีอะไรให้ช่วยไหม ผมไปล่วงเกินแฟนพวกคุณรึเปล่า
All were manually strangled.ทุกรายถูกรัดคอ คนนึงถูกล่วงเกินทางเพศ
About messing with a bennett witch.ว่าอย่าล่วงเกินแม่มดบอนเน็ต
He's never touched you.เขาไม่เคยล่วงเกินคุณ
I said not to dare speak of her that way!ชั้นบอกแล้วว่าอย่าพูดจาล่วงเกินเธอแบบนั้น
Just say we are too late and Leezar has had his way with her, would you still be able to be with her?สมมติว่าเราไปถึงช้าเกินไป และลีซาร์ล่วงเกินนางไปแล้ว เจ้ายังอยากอยู่กับนางหรือไม่
♪ For the things I've done you blame me for ♪#ในสิ่งที่พลาดพลั้ง ล่วงเกินเธอไป#
They cross one of us, they cross all of us.มันล่วงเกินพวกเราคนนึง เท่ากับล่วงเกินพวกเราทุกคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่วงเกิน
Back to top