ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกพลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกพลับ*, -ลูกพลับ-

ลูกพลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกพลับ (n.) persimmon Syn. พลับ
ลูกพลับ (n.) persimmon Syn. มะพลับ, ต้นพลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
prune(n) พุทรา,ลูกพลับแห้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persimmon (n.) ลูกพลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless you were making her work the weekend of the Persimmon Festival.เธอทำงานให้ผมที่งานเทศกาลลูกพลับ
Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพลับของดิลิโกล์
Well, you're just a huckleberry above a persimmon, ain't you?นายก็เป็นผลฮัคเคิลเบอรี่ ที่ขึ้นเหนือลูกพลับสินะ
When the palace attendant brings the dried persimmons, get up and personally accept them from the attendant.เมื่อนางกำนัลนำลูกพลับตากแห้งมา ขอให้เจ้านำลูกพลับนั้นมาให้องค์ชาย
It's dried persimmons, and I've already tasted them to make sure they were safe.นี่คือลูกพลับตากแห้ง ที่ผ่านการทดสอบพิษแล้วเพคะ
After that, sprinkle the powder from the container onto the dried persimmons.แล้วโรยผงสีขาวในตลับ ลงบนลูกพลับนั้น
Ah, the dried persimmons are so white...อา ลูกพลับตากแห้งนี่สีขาวนี้
Your Highness, for my award please give me these dried persimmons.ฝ่าบาท เพื่อเป็นรางวัลแก่หม่อมฉัน... โปรดประทานลูกพลับตากแห้งนี้ด้วยเพคะ
You want these dried persimmons as your award?เจ้าต้องการลูกพลับพวกนี้เพื่อเป็นรางวัลงั้นหรือ?
Will these dried persimmons be enough?แค่ลูกพลับตากแห้งนี่ก็เพียงพอแล้วหรือ?
To me, these dried persimmons mean more to me than anything in this world.สำหรับหม่อมฉัน ลูกพลับเหล่านี้มีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพคะ
I need them and I treasure it greatly.หม่อมฉันต้องการลูกพลับหล่านี้ดุงดังสมบัติอันล้ำค่าของหม่อมฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกพลับ
Back to top