ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำเค็ญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำเค็ญ*, -ลำเค็ญ-

ลำเค็ญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำเค็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We reached the summit of our torment.เราก้าวพ้น จุดยอดสุดแห่งความลำเค็ญ
Then the future for my mother and me is nothing but suffering.เช่นนั้น อนาคตของข้าและแม่ ก็คงหนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ
Ah, these are desperate times, Mrs. Lovett...อา นี่มันเป็นเวลาที่ลำเค็ญ คุณนายเลิฟเวทท์...
And desperate measures are called for.จำเป็นต้องใช้วิธีที่ลำเค็ญด้วย
And we can happily go on with our tortured lives.และเราก็อาจใช้ชีวิตแสนลำเค็ญของเราต่อไป
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ
So shines a good deed in a naughty world."เพื่อนำทาง ส่องมองเห็น ความยากลำเค็ญ เยี่ยงประเด็น ถือกำเนิด บนโลกนี้"
Not only the horror of actually being under fire, but everything else about that island was just absolutely miserable.ไม่เพียงแต่ความน่ากลัว ของการตกอยู่ในการโจมตี แต่ทุกสิ่งที่อยู่บนเกาะ คือความลำเค็ญอย่างแท้จริง
It's even helped me with some of my own anger issues.ทำให้ชีวิตลำเค็ญกลายเป็นสุข ช่วยฉันคุมอารมณ์ด้วย
My friends, my friends! Temper your frustrations. Times will be tough from now on.เอาละ ทุกคนมีอารมณ์ผิดหวัง เป็นครั้งที่มีความลำเค็ญ
Sometimes I don't know how we're gonna make it.ชีวิตที่แสนลำเค็ญจนบางครั้งไม่เห็นทางสว่าง
Honestly, Charles. I don't know how you survived, living in such hardship.พูดจริงๆนะชาร์ลส์,ไม่รู้นายโตมาได้ไง กับชีวิตที่ลำเค็ญขนาดนี้
Well, it was a hardship softened by me.ก็ ชีวิตลำเค็ญที่เป็นสุขที่มีฉันไง
It's a hard world for women. You know?มันเป็นโลกที่ลำเค็ญสำหรับผู้หญิงน่ะ รู้ไหม?
My point is, the lack of a silver spoon has set you on a certain path, but you needn't stay on it.ประเด็นคือความลำเค็ญทำให้เธอเดิน บนเส้นทางที่ขรุขระ แต่เธอไม่จำเป็นต้องเดินต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำเค็ญ
Back to top