ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำต้น*, -ลำต้น-

ลำต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำต้น (n.) trunk See also: stem, stalk, bole
English-Thai: HOPE Dictionary
axletree(แอค' เซิลทรี) n. ลำต้น
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
bole(โบล) n. ลำต้น ,ดินเหนียวที่มีสีต่าง ๆ
culm(คัลม์) n. ฝุ่นถ่านหิน,เศษถ่านหิน,หินanthracite,ลำต้น
haulm(ฮอม) n. ลำต้น,ต้น, Syn. halm
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน,สมุนไพร,ใบ.
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
noddy(นอด'ดี) n. ต้นสนลำต้นสีดำจำพวกหนึ่ง,คนโง่,คนเซ่อ
prop rootn. รากค้ำ,รากอากาศสำหรับค้ำจุนลำต้น
rhizome(ไร'โซม) n. ลำต้นใต้ดิน.
rhubarb(รู'บาร์บ) n. ชื่อลำต้นอ่อนจำพวก Rheum, โกฐน้ำเต้า,ลำต้นใต้ดินของพืชดังกล่าว
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body,torso
vagina(วะไจ'นะ) n. ช่องคลอด,ปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด pl. -nas,-nas
vaginal(แวจ'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับช่องคลอด,เกี่ยวกับปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด
wand(วอนดฺ) n. ไม้เรียว,คทา,ไม้ยาวกลมของหัวหน้าวงดนตรี,กิ่งไม้ยาว,ลำต้นยาวเรียว
English-Thai: Nontri Dictionary
body(n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น
stalk(n) ก้าน,ลำต้น,อวัยวะ,ใบไม้,ถ้วยเหล้า,ปล่องไฟโรงสี
stem(n) กิ่ง,ลำต้น,ก้าน,พงศ์พันธุ์,รากคำ,หัวเรือ
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bole; trunkลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
culmลำต้น [วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stemลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
underground stem; subterranean stemลำต้นใต้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acaulescentไร้ลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
amplexicaulหุ้มลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caulescentมีลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collet; collar๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trunk๑. ลำตัว๒. ลำต้น (ประสาท, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง)๓. ส่วนต้น, ส่วนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monocotyledon [monocot]พืชใบเลี้ยงเดี่ยว, พืชที่มีใบเลี้ยง 1 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นเป็นปล้อง เส้นใบขนานกัน กลุ่มท่อลำเลียงกระจายอยู่ทั่วไป และไม่มีระบบรากแก้ว เช่น หญ้า กล้วย อ้อย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petioleก้านใบ, ส่วนของใบพืชที่ยึดแผ่นใบติดกับลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pithพิธ, เนื้อเยื่อบริเวณกลางลำต้นและราก  เป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ในพืชบางชนิดเมื่อมีอายุมากการขึ้นไส้ในจะสลายตัวไปกลายเป็นช่องกลางลำต้น เช่น ต้นไผ่ มะละกอ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียว, การเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tendrilมือเกาะ, อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twining stemทไวนิงสเตม, ลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stalk (n.) ลำต้น See also: ก้านพืช Syn. axis, stem, trunk
stem (n.) ลำต้น See also: ก้าน
trunk (n.) ลำต้น
rootstock (n.) ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน Syn. root
haulm (n.) ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
whipgraft (n.) ลำต้นและตอของต้นไม้ที่ถูกตัดเฉียงๆ แล้วนำมาผูกกัน
bole (n.) ท่อหรือลำต้นของต้นไม้ Syn. trunk
gladiolus (n.) ต้นแกลดิโอลัส ลำต้นสูงและมีใบยาว
herbage (n.) พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
offshoot (n.) กิ่งก้าน (ที่แยกจากลำต้น) Syn. branch
pie plant (n.) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ
rhubarb (n.) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ Syn. pie plant
senna (n.) พืชลำต้นอ่อนจำพวก Cassia See also: มะขามแขก, ยาระบายที่ประกอบด้วยใบมะขามแขก
sucker (n.) หน่อของต้นไม้ที่แตกจากลำต้นใต้ดินหรือราก
wormwood (n.) พืชไม้พุ่มหรือพืชลำต้นอ่อนจำพวก Artemesia Syn. absinthe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take the body, stick it in the trunk.ใช้ร่างกายติดในลำต้น
Well, normally, they lean toward the sun.อ้อ โดยปกติ พวกมันจะเอียงลำต้นไปหาแสงอาทิตย์
Its branches are dry, its trunk old and twisted.กิ่งแห้งเหี่ยว, ลำต้นบิดเป็นเกลียว.
They're rows-- Soil,stalk and leaf.มี... . ดิน, ลำต้น, และใบ
In the trunk of this car is haddock.ในลำต้นของรถคันนี้เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง
In the Shadow Lands beyond Asshai, they say there are fields of ghost grass with stalks as pale as milk that glow in the night.ในชาโดว์แลนด์ เลยเออชายด์ไป เล่ากันว่า มีทุ่งหญ้าปีศาจ ลำต้นมันมีสีขาวราวกับน้ำนม ที่เปล่งแสงในตอนกลางคืน
We are the leaves. The wind blows us from trees.เราเป็นดั่งใบไม้ ที่ลมพัดพาจากลำต้น
Then we go down there and... all of a sudden, there's a couple hundred cops all over the place... and I got the shotgun in the trunk.จากนั้นเราก็ไปลงที่นั่นและ ... ทั้งหมดในทันทีมีไม่กี่ร้อยตำรวจทั่วสถานที่ ... และฉันได้ปืนลูกซองในลำต้น
Introducing first, fighting out of the blue corner wearing his trademark kelly-green trunks and weighing in at 175 pounds, from Pittsburgh, Pennsylvania...แนะนำก่อนการต่อสู้ ออกมาจากมุมสีฟ้า ... สวมใส่เครื่องหมายการค้าของเขา ลำต้นเคลลี่สีเขียว ... และชั่งน้ำหนัก 175 ปอนด์ จากพิตส์เบิร์ก ...
Look at this! Looks like we got a spoon and a stem.มองนี้ดูเหมือน เราได้ช้อนและลำต้น.
ALL: ♪ To pine on the stemทั้งหมด: ♪เพื่อสนบนลำต้น
Now, Casey, first thing I need you to do is look inside that trunk and see if you can find a release lever.ตอนนี้เคซี่ย์, สิ่งแรกที่ฉันต้องการให้คุณทำ จะมองเข้าไปในลำต้นว่า และดูว่าคุณ สามารถหาคันโยกปล่อย.
Casey, sweetheart, does the trunk smell like it's a new trunk or an old one?เคซี่ย์ที่รักไม่กลิ่นลำต้น เช่นนั้นลำต้นใหม่หรือคนเก่า?
P. R. is leaving a trail of white paint coming from the trunk.พีอาร์จะทิ้งร่องรอย สีขาวออกมาจากลำต้น.
Man, you got paint coming out of your trunk.ชาย, คุณมีส ออกมาจากลำต้นของคุณ.
There's a guy in the car? In the trunk with me.มีคนที่แต่งตัวประหลาดในรถไหมครับ ในลำต้นกับฉัน.
P.R. is still online but in a different trunk.P.R. ยังคงออนไลน์ แต่ในลำต้นที่แตกต่างกัน.
If you're lucky, you trap it in the trunk of your limo and you kill it.ถ้าคุณโชคดีคุณวางกับดักไว้ในลำต้น ของรถลิมูซีนของคุณและคุณฆ่ามัน.
I unlocked the latch between the back seat and the trunk.ผมปลดล็อคสลัก ระหว่างที่นั่งด้านหลังและลำต้น.
(SCOFFS) I'm not hidin' in a trunk.(น้ำอดน้ำทน) ฉันไม่ได้ hidin 'ในลำต้น
Do you think I have smugglers in my trunk?? คุณคิดว่าฉันมี ลักลอบในลำต้นของฉันได้อย่างไร
See, see all the criminal activity happening in my trunk right now!โปรดดูที่ทุกกิจกรรมทางอาญา ที่เกิดขึ้นในลำต้นของฉันตอนนี้!
Just open the trunk, please.เพียงแค่เปิดลำต้นโปรด
It is famous not only for its size but because it never loses its leaves, summer or winter.มันไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ลำต้นหรอกนะ แต่ใบของมันนั้นไม่เคยร่วงเลย ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าหนาว
And the trunk of the tree represents the common ancestors of all life on Earth.และลำต้นของต้นไม้หมายถึง บรรพบุรุษร่วมกัน ของทุกชีวิตบนโลก
There's something I need in the trunk.มีบางอย่างที่ผมต้องการในลำต้น
Tractor beam test in bays 2 through 8.ทดสอบคานลำต้นในอ่าว 2 ถึง 8

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำต้น
Back to top