ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเมิดกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเมิดกฎหมาย*, -ละเมิดกฎหมาย-

ละเมิดกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเมิดกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner,miscreant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trespass (vi.) ละเมิดกฎหมาย See also: ทำผิดกฎหมาย, บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
Chevron was guilty of environmental violations and paid $6.5 million in fines.เชฟรอนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านเหรียญ
Mitsubishi was guilty of anti-trust violations and paid $1.8 million in fines.มิตซูบิชิมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด และต้องจ่ายค่าปรับ 1.8 ล้านเหรียญ
Eastman Kodak was guilty of environmental violations.อีสต์แมนโกดักมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม...
Pfizer the drug manufacturer was guilty of antitrust violations.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตยา มีความผิด ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด...
Jane sued Fox under Florida's whistleblower statute which protects those who try to prevent others from breaking the law.ซึ่งคุ้มครองคนที่พยายามขัดขวาง ไม่ให้คนอื่นละเมิดกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลับเห็นว่า
We've always made it.เราจะละเมิดกฎหมายของคุณ
Attention, you're in violation of U.S. Immigration!ฟังให้ดี คุณละเมิดกฎหมาย เข้าเมืองสหรัฐ !
Cam, he's violated Massachusetts state law.แคม เขาละเมิดกฎหมาย รัฐแมสซาชุเซสนะ
When he goes to Connecticut, New York and California, he'll have violated federal law.พอเวบไปถึงคอนเนคติคัต นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนีย เขาก็จะละเมิดกฎหมายสหพันฐรัฐนะ
This kind of moral anarchy cannot be allowed.การละเมิดกฎหมาย หลักศีลธรรมแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง
Is under criminal investigation for Violation of a Ortega Law.กำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนคดีละเมิดกฎหมายออเทกา
If it meant breaking the law, lying to the people closest to them...ถ้ามันต้องละเมิดกฎหมาย หลอกลวงคนใกล้ชิดน่ะหรือ...
These men have all been classified as "unlawful combatants" by the AUMF.ชายกลุ่มนี้ถูกระบุให้เป็น ผู้ที่ละเมิดกฎหมายโดยมีส่วนร่วมในการต่อสู้
It's legal harassment.มันเป็นการล่วงละเมิดกฎหมาย
Our work for the Pentagon is covered by strict confidentiality agreements, so technically, admitting the Redbird exists is a violation of federal law.เป็นข้อตกลงที่เป็นความลับอย่างยิ่ง ดังนั้น ในทางเทคนิค การยอมรับว่าเรดเบิร์ดมีอยู่จริง เป็นการละเมิดกฎหมาย
Why must you insult that gentleman for citing a rule infraction?แต่ทำไมคุณต้องฉีกหน้าสุภาพบุรุษผู้นั้น เพื่อต้องการละเมิดกฎหมายเหรอ
Vera studied 60 galaxies and found that all of them seemed to be violating the Law of Gravity, a core principle of physics.และพบว่าทั้งหมดของพวกเขา ดูเหมือนจะละเมิดกฎหมาย ของแรงโน้มถ่วง แกนหลักของฟิสิกส์
So what do you say?และฉันขอบอกว่า นั่นเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Men and women who defied not only our laws, but physics and reason.ชายและหญิงที่ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมาย แต่ยังละเมิดฟิสิกส์และเหตุผลอีกด้วย
"violate Mississippi law"ละเมิดกฎหมายมิสซิสซิปปี
Against Deep Dream Corporation for violation of the Sherman Act.- โดยรัฐบาลสหรัฐ ร้องเรียนดีพดรีมคอร์ปอเรชั่น ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเมิดกฎหมาย
Back to top