ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลอยชาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลอยชาย*, -ลอยชาย-

ลอยชาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอยชาย (adv.) edges floating See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the back Syn. ปล่อยชายผ้า
ลอยชาย (adv.) leisurely Syn. กรีดกราย
English-Thai: HOPE Dictionary
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
saunter(ซอน'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชาย., Syn. promenade,stroll
shilly ###SW. shally (ชิล'ลีแชล'ลี) vi.,adj.,adv.,n. (การ) โลเล,ลังเล,การเสียเวลา,การเอ้อระเหยลอยชาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
traipse (vi.) เดินลอยชาย See also: เดินไร้จุดหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Enough lollygagging! Back to it.ลอยชายพอแล้ว กลับไปทำงาน
They will walk away and you will let them. Fuck!คุณต้องปล่อยให้มันลอยชายไป
A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping' my buddy at 2.50 a gallon.เงินที่เพิ่มขึ้นก็เข้ากระเป๋าพวกเขาหรอก แล้วเขาก็แล่นเรือเอ้อระเหยลอยชาย
I need to stop dicking around.ผมต้องเลิกทำตัวลอยชายได้แล้ว
We know we can't just waltz into the General's office and steal that last card, so where does that leave us?พวกเรารู้ พวกเราไม่สามารถเดินลอยชาย เข้าไปห้องของท่านนายพล เพื่อไปฉกการ์ดใบสุดท้ายได้ ฉะนั้น ปล่อยให้พวกเราหาทางกันเอง?
So that gimp doctors Don't have to look all over the placeดังนั้นหมอที่ลอยชายไม่สามารถดูแลได้ทั่วทุกที่
Then he repeats it, like, five times.เป็นค่าเหล้า จากนั้นลอยชายออกประตู
I was slowly starting to get sick of playing around.ผมเริ่มเบื่อกับการลอยชายไปวันๆ
Even if I let you, and I'm not, you can't just waltz into school and start class...เธอก็ไม่สามารถลอยชายเข้าไปในโรงเรียนได้
So Fletcher dies and Gaines just walks away.งั้นเฟลทเชอร์ก็ตาย ส่วนเกนส์ก็เดินลอยชาย
And then that jerk just waltzes in here and bullies the location of the blue butterfly from you?แล้วจู่ๆๆไอ้เจ้าบ้านั่น ก็เดินลอยชายเข้ามาที่นี่ และขู่ถามหาที่ซ่อนผีเสื้อสีน้ำเงินจากคุณ
I can't have an unbalanced nut job traipsing around on my campus!ผมไม่ยอมให้ชายจิตไม่ปกติคนนี้ มาเดินลอยชายในวิทยาลัยผมเด็ดขาด!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลอยชาย
Back to top