ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลดทอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลดทอน*, -ลดทอน-

ลดทอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดทอน (v.) reduce See also: diminish, lessen Syn. ตัดทอน Ops. เพิ่มเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
riscริสก์ ย่อมาจาก reduced instruction set computer (แปลว่า คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reducibleลดทอนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
attenuationการลดทอน, การลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuatorตัวลดทอน, ตัวลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
RISC (reduced instruction set computer)ริสก์ (คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู
I believe in minimizing the role of the state and maximizing individual rights.ผมเชื่อในการลดทอนอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจให้ประชาชน
And your credibility was compromised The second you failed to report a phone callและความน่าเชื่อถือของคุณถูกลดทอนลง เมื่อคุณไม่รายงานเรื่อโทรศัพท์นั่น
Anyhow... lose yourself in the greed for power, and you end up this way.ไม่ว่าจะอย่างไร ท่านจะถูกลดทอนอำนาจ และอับจนหนทาง
It will only complicate things further and threaten your chances of rescue.มันจะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และลดทอนโอกาสในการช่วยคุณ
Which will weaken our leader's position.ซึ่งจะเป็นการลดทอนอำนาจของท่านผู้นำ
We strip it down, make it visceral and real.เราจะลดทอนมันลง ทำให้ลุ่มลึกขึ้นและสมจริง
This injustice will never diminish the life and actions of a good man.ความอยุติธรรมนี้จะไม่ถูกลดทอน ต่อชีวิตและการกระทำของคนดีๆ
Is that what we've been reduced to?มันใช่เรื่องที่ว่าเรา ลดทอนอะไรลงไปหรือเปล่า?
I need to siphon his strength.ฉันต้องการลดทอน ความแข็งแกร่งของเขา
I need to siphon his strength.ฉันต้องการลดทอนความแข็งแกร่งเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลดทอน
Back to top