ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านขายดอกไม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านขายดอกไม้*, -ร้านขายดอกไม้-

ร้านขายดอกไม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายดอกไม้ (n.) florist´s Syn. ร้านดอกไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
florist (n.) ร้านขายดอกไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With all the flowers you've got in this valley, you could easily open up a flower shop.ดอกไม้ที่นี่มากพอที่คุณจะเปิดร้านขายดอกไม้ได้เลยนะ
I prefer to get my own peonies from my own florist, but thank you so much.ฉันชอบที่ให้อะไรที่มาจากกิจการของฉัน พีโอนี่ มาจากร้านขายดอกไม้ฉันเอง แต่ขอบคุณมากคะ
I heard you were opening a flower store, so I thought I'd pitch in.ได้ยินว่า คุณกำลังจะเปิดร้านขายดอกไม้ เลยคิดว่าจะมาช่วยหน่อย
I placed a standing order at the florist.ผมเลยไปที่ร้านขายดอกไม้
Ah, I heard that you started a flower shop.ได้ยินว่าเปิดร้านขายดอกไม้ อื้อ
I'm on the P.T.A. I go to soccer. I own a flower shop.มีร้านขายดอกไม้ของตัวเองด้วย ฉันออกจากซีไอเอแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านขายดอกไม้
Back to top