ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อยรัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อยรัด*, -ร้อยรัด-

ร้อยรัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยรัด (v.) bind See also: fasten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, gold will bind with the lipids from fingerprints on an atomic level.ตอนนี้ ทองคำจะเอาไปร้อยรัด กับคราบไคลที่เกิดจากรอยฝามือ ในระดับจุลภาค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อยรัด
Back to top