ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อนอกร้อนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อนอกร้อนใจ*, -ร้อนอกร้อนใจ-

ร้อนอกร้อนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อนอกร้อนใจ (v.) be anxious See also: worry, be perturbed, be worried Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อนอกร้อนใจ
Back to top