ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องทัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องทัก*, -ร้องทัก-

ร้องทัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องทัก (v.) say hello See also: hail, say hi, greet, accost
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hail (vt.) ร้องทักทาย See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก Syn. greet, salute
hail (n.) การร้องทักทาย See also: การร้องทัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone hail to the pumpkin songทุคนร้องทัก ราชาแห่งฟักทอง
Everyone hail to the Pumpkin King nowทุกคนร้องทักราชาแห่งฟักทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องทัก
Back to top