ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมแรง*, -ร่วมแรง-

ร่วมแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมแรง (v.) physically help Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ, ร่วมแรงกาย
ร่วมแรงกาย (v.) physically help Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจ (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Many hands make light work. (idm.) งานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You made us a bundle!เจ้าทำให้เราร่วมแรงกัน!
But with the people's help, magic was driven from the realm.ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน บัดนี้ เวทย์มนต์ได้หายไป จากอาณาจักรแห่งนี้แล้ว
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้
In the storm, the solidarity exists between the men.ช่วงเวลาเกิดพายุ มนุษย์มักร่วมแรงร่วมใจกัน
My son and I, we got a good thing going with our two-man crew.ลูกชายกับฉัน เรามีแต่สิ่งดีๆ ฉบับสองพ่อลูกร่วมแรงร่วมใจ
Yeah, having a big crew sucks.อ๋อ เป็นการร่วมแรงร่วมใจห่วยๆ
Regardless of the outcome, the fact that you've all jumped in to make this happen, makes me feel like I was able to blow my nose without using my hands.โดยไม่ได้สนใจว่ามันจะออกมายังไง พวกเธอทุกคนร่วมแรงร่วมใจทำให้มันเกิดขึ้น ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันสามารถสูดจมูก โดยไม่ต้องใช้มือตัวเองเลย
And we have to do it together.และเราต้องร่วมแรงกัน
Used to be, we'd go to war, everybody sacrifices, everybody pitches in.ทุกคนต่างต้องเสียสละ ต่างต้องร่วมแรงกัน
Maybe it was the both of us somehow.บางที อาจเป็นเพราะเราร่วมแรงกัน อย่างไงก็ตาม
Due to the collective spirit of this club- particularly the hard ad sales work of Kurt and the generosity of the entire Hummel-Hudson household- it's my pleasure to announce that we have raised the money to do West Side Story this year.เนื่องด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโฆษณาของเคิร์ท และความเอื้อเฟื้อจากครอบครัวฮัมเมล-ฮัดสัน
Cooperation and collaboration amongst the countries is the goal.เป้าหมายคือความร่วมมือ และการร่วมแรงร่วมใจระหว่างประเทศ
Nowhere. Whole town pulls together to put out a fire.ไม่มีที่ไหน คนทั้งเมืองร่วมแรงร่วมใจกัน
We stay close, we stick together... we get through this.เราอยู่ใกล้กัน ร่วมแรงร่วมใจ เราต้องฝ่ามัน...
Raise the flag, sing the song Here we come, we're fifty strongไม่มีเกรงเปล่งเสียงร้อง ห้าสิบคนร่วมแรงพี่น้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมแรง
Back to top