ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่วมกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่วมกับ*, -ร่วมกับ-

ร่วมกับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมกับ (v.) cooperate See also: work together with, collaborate
English-Thai: HOPE Dictionary
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
with(วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์), Syn. accompanied by,in regard to
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
option keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลแอปเปิล มีสัญลักษณ์ ? อยู่บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้ร่วมกับแป้นอื่น จะทำให้เกิดเป็นคำสั่งเฉพาะ รายการคำสั่งในเมนูต่าง ๆ ก็จะมีบอกไว้ว่า ถ้าใช้แป้นนี้กับแป้นใด จะหมายถึงคำสั่งให้ทำอะไร อย่างไรก็ตาม การกดแป้นนี้ตามลำพังจะไม่มีผลแต่อย่างใดเลย (คล้ายแป้น ALT ของพีซี)
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ [TU Subject Heading]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Pyrochlore-Microlite ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์ แหล่ง - ในประเทศไทยปกติหายาก อย่างไรก็ตามปรากฏพบร่วมกับ แร่ดีบุกในรางกู้แร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัม [สิ่งแวดล้อม]
retrieveค้นคืนการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน แต่โดยที่ข้อมูลนั้นอาจจะเก็บร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จำนวนมาก ดังนั้นการค้นคืนจึงต้องค้นข้อมูลที่เก็บไว้ให้พบก่อนแล้วจึงส่งคืนให้เราไปใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Sub Acute Toxicity Test การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน การทดลองในสัตว์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก การให้สารที่ใช้ทดสอบอย่างซ้ำๆ กัน หรือต่อเนื่อง (เช่น การใช้ร่วมกับอาหาร หรือน้ำดื่ม) เป็นระยะเวลาประมาณ 90 วัน [สิ่งแวดล้อม]
tabletเครื่องอ่านพิกัดอุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collocate with (phrv.) ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น) Syn. contrue with
contrue with (phrv.) ใช้ (คำ) ร่วมกับ (คำอื่น)
fight with (phrv.) ร่วมกับ...ต่อสู้กับ
affiliate to (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate with
affiliate with (phrv.) เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice) See also: เข้าเป็นสมาชิก Syn. affiliate to
camp out (phrv.) ใช้ชีวิตร่วมกับ
cling together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกับ See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ Syn. stick together
close ranks (idm.) เข้าร่วมกับ See also: ร่วมกัน, ร่วมกับ
collaborate with (phrv.) ทำงานร่วมกับ See also: ร่วมมือกับ
conspire with (phrv.) วางแผนลับร่วมกับ Syn. connive with, intrigue with
construe with (phrv.) ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น) Syn. collocate with
crossbones (n.) กระดูกไขว้กัน (มักจะปรากฏร่วมกับภาพหัวกะโหลก เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตาย)
dribs and drabs (idm.) จำนวนน้อยและไม่แน่นอน (มักใช้ร่วมกับ in / by)
fall in with (phrv.) เข้าร่วมกับ (มักเป็นเรื่องไม่ค่อยดี) See also: ร่วมข้อหากับ
fight together (phrv.) ต่อสู้ร่วมกับ
go along with (phrv.) พบว่าเกิดร่วมกับ
go together (phrv.) เกิดขึ้นร่วมกับ Syn. go with
line up alongside (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ Syn. line up with
line up with (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ
materiel (n.) สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to join us?คุณอยากมาร่วมกับเราไหม?
I think I had a class with youฉันคิดว่าฉันมีชั้นเรียนร่วมกับคุณนะ
Don't force him to join usอย่าไปบังคับเขาให้มาร่วมกับเราเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's working with Donald Self.เขาทำงาน ร่วมกับ ดอน เซลฟ์
With me, lads! Break their line!ร่วมกับข้า หยุดยั้งพวกมัน
Together with runaway slave Jim, he decided to let the Mississippi take them to a place far away where you can leave in freedom and without the restraints of civilized society.ร่วมกับทาสหนีจิมเขา ตัดสินใจที่จะให้ มิซิซิปี พาพวกเขา ไป เป็นสถานที่ที่ห่างไกลที่เขาสามารถ อาศัยอยู่ใน
So, you tell me what you what them to believe and I'll sell it to them.ร่วมกับทุกคนที่พวกเขารัก และมีปีกเทวดาที่หลัง ก็แค่นั้น ท่านบอกผมว่า ที่ท่านต้องการคืออยากให้พวกเขาเชื่อ และผมจะจัดการโน้มน้าวพวกเขาเอง
With william bell?ร่วมกับวิลเลี่ยม เบลล์
Along with the other counties.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเมืองข้างเคียง
I would like you to join us here at the Anomaly Research Centre.ร่วมกับเราที่นี่ the Anomaly Research Centre.
I can animate the whole evening again and virtually walk us through the party.ร่วมกับเวลาและ ตำแหน่งGPS ทำให้ฉันสามารถจำลอง ภาพเหตุการณ์คืนนั้นได้อีกครั้ง และเหมือนกับเรา ไปเดินอยู่ในงานเลย
Well, Julia's--ร่วมกับแฟนเก่า โดยไม่เตือนเธอก่อน เรื่องจูเลีย...
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา
Won't you join us?คุณจะไม่เข้าร่วมกับเรา?
Now, come along and join the others.มาเลย ร่วมกับคนอื่น. ไม่เอาน่า;
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น
They're mongrels to work with.มันกำลังมาจะทำงานร่วมกับ
Katanga. I'm not the first woman to travel with these pirates.คาแทนก้า. ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรก ที่เดินทางร่วมกับโจรสลัดพวกนี้
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี
Well Doris, tomorrow, you can finally join an aristocrat's family.ว่ายังไง ดอริส พรุ่งนี้เจ้าจะได้เข้า ร่วมกับราชวงศ์ของเรา
Then he runs away and he joins the Texas Rangers. How about that?จากนั้นมันก็เผ่นแน่บแล้วก็ไปร่วมกับ เท็กซัสเรนเจอร์ เป็นไงมั่ง?
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม
What a pleasant surprise. Please join us.สิ่งที่น่าแปลกใจ กรุณาเข้าร่วมกับเรา
Do you think that's what he wants, someone to share a room with?คุณคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการคนที่จะเข้าพักร่วมกับ?
So the army's working with the police to hunt down anti-government groups now, huh?กองทัพได้ทำงาน ร่วมกับตำรวจ... ...เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้,หืม?
Maybe you could come in with me, take a piece of this joint. It'd be good.บางทีคุณน่ามาร่วมกับผม เป็นหุ้นส่วนกับร้าน น่าจะดี
See, Jimmy knew if Paulie found out he was into drug deals with me...จิมมี่รู้ว่า ถ้าพอลลี่จับได้ว่า เขาก็ขายยาร่วมกับผมเหมือนกัน
You ever get to play with him?คุณเคยเล่นร่วมกับเขาหรือเปล่า ?
Kid, he jammed with the King when he was still in short pants.ไอ้หนู เขาเคยเล่นร่วมกับราชาเพลง ตั้งแต่เขายังใส่กางเกงขาสั้นอยู่เลย.
Do you mind if we get a picture?ขอถ่ายรูปร่วมกับคุณได้ไหมคะ
At 8:07, you will be presenting with Clive Healy.2 ทุ่มคุณขึ้นแจกรางวัลร่วมกับฮีลี่ย์
He's out there now, somewhere and whoever you are I and the other survivors of Flight 1 04 say thank you.ฮัลโลห ดูเหมือนว่าแกจะมีความสุขดีนะ นี่นายน่าจะมาร่วมกับเรานะ
Although I'd like to join the crowdอย่างไรก็ตาม ฉันชอบเข้าร่วมกับฝูงชน
You know, it was really nice of Dr. Reddin to let us share her lab.เยี่ยมเลยนะที่ด็อกเตอร์เรดดิน ให้เราใช้แล็บร่วมกับเธอได้
I'm workin' in conjunction with the university's psychiatric center.ผมทำงานร่วมกับฝ่ายจิตเวทย์ของมหาวิทยาลัย
Join us. Your future son-in law asks you to train him for the Birdman! I can't.นักต่อเรือแคนูมาร่วมกับเราสิ ลูกเขยในอนาคตขอให้ช่วยฝึกเพื่อเข้าแข่งขัน
I'm sharing an apartment with a family from Oran."แม่อาศัยที่พัก ร่วมกับครอบครัวโอราน
Well, be my man one more time.งั้นทำงานร่วมกับฉันอีกครั้งเถอะ
I will be joining my new publishers now.ฉันกำลังจะไปเข้าร่วมกับสำนักพิมพ์ใหม่แล้ว
He's originally from America, so the U.S. cooperated with us in capturing him.เขาเกิดที่อเมริกา, เพราะงั้นอเมริกาถึงร่วมกับเราตามจับเขา
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่วมกับ
Back to top