ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่มโพธิ์ร่มไทร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่มโพธิ์ร่มไทร*, -ร่มโพธิ์ร่มไทร-

ร่มโพธิ์ร่มไทร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มโพธิ์ร่มไทร (n.) protector See also: guardian Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ
English-Thai: HOPE Dictionary
refuge(เรฟ'ฟิวจฺ) n. ที่หลบภัย,ที่ปลอดภัย,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร vt. ให้ที่หลบภัยแก่. vi. หลบภัย,ลี้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
refuge(n) ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่มโพธิ์ร่มไทร
Back to top