ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่มเย็นเป็นสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่มเย็นเป็นสุข*, -ร่มเย็นเป็นสุข-

ร่มเย็นเป็นสุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มเย็นเป็นสุข (v.) be peaceful See also: be secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข Ops. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม
ร่มเย็นเป็นสุข (adj.) peaceful See also: secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can see a Camelot that is fair and just.ข้าเห็นคาเมลอตอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
The kingdom was a happy place.อาณาจักรนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข
You don't have to do this.ชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่มเย็นเป็นสุข
Back to top