ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้แกว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้แกว*, -รู้แกว-

รู้แกว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้แกว (v.) have an inkling See also: know about something, coming down, have a hunch, get wind of something Syn. รู้เบาะแส, รู้ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They knew we were coming. As soon as your office got involved...พวกมันรู้แกวเรา ทันที ที่แผนกคุณเข้ามาเสียบ
Look, they don't have to be geniuses to stop using their e-mail and cell phones.พวกมันเหมือนรู้แกว เล่นหยุดใช้โทรศัพท์กับอีเมล์
He must have found out that I was there.เขาคงรู้แกวว่าผมไปที่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้แกว
Back to top