ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้เท่าทัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้เท่าทัน*, -รู้เท่าทัน-

รู้เท่าทัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้เท่าทัน (v.) see through someone´s trick See also: know someone´s trick Syn. รู้ทัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
knowingly (adv.) อย่างรู้เท่าทัน Syn. intentionally, wisely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what price must be paid to preserve our ability to make informed choices?และต้องจ่ายราคามากแค่ไหนเพื่อช่วยให้เรา สามารถตัดสินใจเลือกอย่างรู้เท่าทันข้อมูล?
She wasnt no match for such craft, you see...เธอไม่รู้เท่าทันเขาหรอก รู้มั้ย
It takes one to know one. His name is Jesse.ต้องใช้คนหนึ่งคนที่รู้จักอีกหนึ่งคนอย่างดี ถึงจะรู้เท่าทันกัน
I mean, the best we can do is make them aware of the dangers and just... hope they're smart enough to make a good decision on their own.แต่ ที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือ ทำให้พวกเขารู้ว่ามันอันตรายยังไง แล้วก็ หวังว่าพวกเขาจะรู้เท่าทัน
What kind of man knowingly takes a job where he's gotta wash another man's balls?สิ่งที่ชนิดของคนที่รู้เท่าทันใช้งาน ที่เขาต้องล้างลูกของผู้ชายคนอื่นได้หรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้เท่าทัน
Back to top