ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้มาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้มาก*, -รู้มาก-

รู้มาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้มาก (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
blindspot(ไบล'สพอท) n. จุดบอด,จุดบอดบนเรตินา,เรื่องที่ไม่รู้มาก่อน
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.
pundit(พัน'ดิท) n. บัณฑิต,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีความรู้มาก., See also: punditic adj. punditically adv., Syn. expert,sage,prophet
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง,ไม่รู้มาก่อน, Syn. new,novel,unexampled,remarkable
English-Thai: Nontri Dictionary
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know better (phrv.) รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ See also: รู้จักดีขึ้น
clever-clogs (sl.) คนที่มีความรู้มาก
knowledgeable (adj.) ที่รู้มาก See also: ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด
revelatory (adj.) ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน
well up in (idm.) มีความรู้มากในเรื่องบางอย่าง
well-read (adj.) ซึ่งมีความรู้มากและถี่ถ้วนจากการอ่าน Syn. erudite, knowledgeable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much do you know?คุณรู้มากน้อยแค่ไหน?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Better than you could ever know him.รู้มากกว่าที่เธอรู้สะอีก
Knows more than we will ever find out on our own.รู้มากกว่าที่เราจะสืบค้นได้ด้วยตัวเอง
I know more than you. Let's go.รู้มากกว่านายละกัน มาเถอะ
That ain't necessarily a good thing, is it?รู้มากก็ใช่จะดี หรือไง
That's a first.รู้มากขึ้นอย่างนึงแล้ว
Enough to know they are in danger.รู้มากพอว่า พวกเรากำลังตกอยู่ในอันตราย
It's more of a conspiracy thriller, like, uh, "The Conversation" or "Blow Out."รู้มากเกินไปจนกลายเป็น เรื่องสยองขวัญ เหมือนเรื่อง "The Conversation" หรือ "Blow Out"
I only know as much as you do.ฉันเพียงรู้มากที่สุดเท่าที่คุณทำ
At that very moment I was immersed in a white jet, drenching me from head to toeที่เวลาชั่วครู่มากนั้น... ...lคือ immersed ในสิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำขาว,\ Ndrenching ที่ฉันจากหัวถึงนิ้วเท้า
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี
But with the censorship here they know more in England than we do.แต่จนท.ที่นี่ปิดข่าว พวกที่อังกฤษยังรู้มากกว่าพวกเราอีก
Master, I didn't expect that she would have this trick.อาจารย์ ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่านางทำอย่างนี้ได้ด้วย.
"The other hunters have no knowledge of them. ""นักล่าประเภทอื่น ไม่มีใครรู้มากพอ"
There are a lot of things about me that aren't what you thought.มีอะไรหลายอย่างในตัวหนู ที่พ่อยังไม่เคยรู้มาก่อน
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
I never knew I had powers like this!ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันมีพลังแบบนี้!
More than you think.ฉันรู้มากกว่าที่นายคิดว่าฉันรู้
I'll bet you didn't know that.พนันได้ว่า คุณไม่เคยรู้มาก่อน
I didn't really know till just now, but I think it's to ask you if you could do anything you wanted, if you could have a wish ...ผมไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งตอนนี้ แต่ผมอยากถามคุณว่า... ถ้าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ ตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณสามารถอธิษฐานได้
You could be more right than you know.คุณต้องรู้มากกว่าที่คุณคิด
They have this huge heart and... huge ignorance.พวกเขามีหัวใจใหญ่นี้และ ... ไม่รู้มาก
I didn't know you smoked?ไม่รู้มาก่อนว่าเธอสูบบุหรี่
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง
There are two things I want to know:แต่มันมีสองสิ่งที่พ่ออยากจะรู้มาก
I know more than just your name.ฉันรู้มากกว่าชื่อของเธออีก
Nobody knows more about this than I do. David, tell them... Excuse me!ไม่มีใครรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง นี้กว่าที่ฉันทำ เดวิดบอกพวกเขา
What do you want to know? That I don't have 12 brothers?อยากรู้มากนักใช่ไหม ใช่ผมไม่มีพี่ 1 2 คน
The motherfucker stabbed me. You don't want to hear that shit, Skylar!คุณอยากรู้มากใช่ไหมสกายลาร์
So maybe, even though we're not aware of it, there is a pattern, an order underlying every Go game.ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีความรู้มากพอที่จะพบ มันมี "รูปแบบ" ที่แน่นอน อยู่ภายในทุกเกมหมากล้อม
Everything I know about life, I learned from the Master.ตลอดชีวิตของฉัน สิ่งที่เรียนรู้มาก็ได้มาจากอาจารย์นี่แหละ
I didn't know you practiced boxingฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านายมีประสบการณ์เรื่องมวยด้วย
Oh, you seem to have everything.แกเหมือนจะรู้มากเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้
I never realized my name looks like "sword."ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่า ชื่อฉันเหมือน "ดาบ"
Didn't realize you had a dark side, Clark.ไม่รู้มากก่อนว่าเธอ มีด้านมืดอยู่ด้วยนะเนี่ย คล้าก
Deep down I knew things couldn't go on as before.ลึกลงไป ผมได้รู้บางอย่าง ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้มาก่อน
I don't deny that I want to know more.ฉันยอมรับว่าอยากรู้มากกว่านี้
And because I knew in advance that you wouldn't like it,ฉันรู้มาก่อนแล้วว่าคุณจะต้องไม่ชอบ
And then say, "You don't even know this?"แล้วก็พูดว่า, "เธอคงไม่เคยรู้มาก่อนล่ะซิ?"
I went to Littleton Colorado where the Columbine shooting took place and I didn't know this but when I arrived I learned what the primary job is of the parents of the kids who go to Columbine High School.ที่มีเด็กนักเรียนยิงกันที่โคลัมไบน์ มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่รู้มาก่อน แต่พอไปถึง ผมเพิ่งรู้ว่า งานหลักที่นี่
And that means people coming together and learning a whole lot of stuff that we just don't know that has been driven out of the culture driven out of the society driven out of our minds.นั่นหมายถึงประชาชนต้องร่วมมือกันและเรียนรู้ เรื่องมากมายที่เราไม่รู้มาก่อน สิ่งที่ถูกทำลายไปจากวัฒนธรรม จากสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้มาก
Back to top