ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้ทันเหตุการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้ทันเหตุการณ์*, -รู้ทันเหตุการณ์-

รู้ทันเหตุการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) penetrate See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) be aware of the facts See also: be cognizant of the facts
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) be aware of the facts See also: be cognizant of the facts
English-Thai: HOPE Dictionary
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้ทันเหตุการณ์
Back to top