ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปกาย*, -รูปกาย-

รูปกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปกาย (n.) body See also: physique
English-Thai: HOPE Dictionary
mesomorph(เมซ'ซะมอรฟ) n. ผู้ที่มีรูปกายที่มีกล้ามเนื้อและกระดูกมากเช่น นักกีฬา
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have been expecting you.รูปกายน่ารังเกียจแต่กำเนิด เหมือนสัตว์มากกว่ามนุษย์
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ
The most notorious pirates from around the world are uniting against our enemy, and yet you sit here cowering in your bathwater!อลิซาเบธ สวอน เจ้ามีดีซ่อนไว้มากกว่าที่รูปกาย ใช่ไหมเนี่ย?
Besides, you're the one who married me for my looks.นอกจากว่า คุณจะเป็นคนที่แต่งงานกับฉันเพราะรูปกายภายนอก
If it's not appearance, she definitely has other inner charms.ถ้าหากไม่ใช่เรื่องของรูปกายภายนอก งั้นก็คงเป็นเรื่องของเสน่ห์ที่อยู่ภายในก็ได้
But don't let appearances fool you.แต่อย่าให้รูปกายหลอกคุณได้
They can speak through any character we can imagine.สื่อสารกับเราด้วยรูปกายได้ทุกๆแบบ
It's something that's never walked the earth in human form.มันคือวิญญาณ ที่ไม่เคยอยู่บนโลกในรูปกายมนุษย์
If Lilith is walking the Earth in any form, we have to destroy her.หากลิลิธสามารถอยู่บนโลก ได้หลายๆรูปกาย เราต้องกำจัดเธอซะ
I am a man. Made in Your image.ข้าเป็นมนุษย์ ที่ถูกสร้างในรูปกายของพระองค์
The Creator made Adam in His image, and placed the world in his care.พระเจ้าสร้างอดัมเหมือนรูปกายพระองค์ และมอบโลกให้เขาดูแล
And then a figure appeared that I could not gaze upon because of the terrible light, and it wasn't a man.จากนั้นมี... รูปกาย... ปรากฏ...
A shapeshifter who could change form... with the power of his magical fish hook.ผู้มีมายาแปลงรูปกาย ด้วยพลังอำนาจจากตะขอวิเศษ
Maui, shapeshifter... demigod of the wind and sea...มาวอิ ผู้แปลงรูปกาย ครึ่งเทพแห่งสายลมและทะเล
It's actually, Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea... hero of men.เจ้าต้องพูดว่า มาวอิ ผู้แปลงรูปกาย ครึ่งเทพแห่งสายลมและทะเล ยอดวีรบุรุษ
Repulsed by her haggard appearance... the prince turned the woman away.ด้วยความอัปลักษณ์ของรูปกาย... เจ้าชายจึงขับไล่หญิงนางนั้น
But she warned him not to be deceived by appearances.นางเตือนเขาว่า อย่าตีคุณค่าจากรูปกายภายนอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปกาย
Back to top