ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูขี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูขี้*, -รูขี้-

รูขี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูขี้ (n.) anus See also: rectum Syn. รูก้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess I just got a little overinvested in being your tutor.ครูว่าครูขี้ระเเวงไปหน่อยนะ พอได้เป็นติวเตอร์ของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูขี้
Back to top