ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่นลูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่นลูก*, -รุ่นลูก-

รุ่นลูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่นลูก (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นหลาน Ops. รุ่นก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Scout model is nearly indestructible.รุ่นลูกเสือ เกือบทำลาย.
Your generation is so selfish.รุ่นลูกแม่นั้นเห็นแก่ตัว
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
Gentlemen, your childrenท่านสุภาพบุรุษ คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง
You see, unlike their modern age cousins, dragonflies from this era have timpanic membranes on their antennae capable of hearing sounds from miles away.คุณดูสิ เจ้าพวกนี้จะไม่เหมือน รุ่นลูกรุ่นหลานมัน แมลงปอในยุคนี้ มันมีส่วนเหมือนแก้วหู อยู่ที่หนวด
And I guess between that and you moving out, it feels like my newest daughter's all grown up.แล้วฉันเดาว่า เธอจะทิ้งมันด้วย มันก็แค่รู้สึกว่า เด็กรุ่นลูกโตกันหมดแล้ว
His lineage ends with his son, and little is known about his family after he died in 1838.เชื้อสายเขาจบลงตั้งแต่รุ่นลูกชายเขา และข้อมูลของครอบครัวเขามี นิดเดียวหลังจากเขาตายปี 1838
I have not completed a full revolution of your sun yet I have found that Earth is more beautiful and ... harder than any place I have ever been.อายุของฉันยังไม่ครบรอบวัฏจักรชีวิต ของรุ่นลูกหลานคุณเลยค่ะ แต่ฉันรู้สึกว่า.. โลกใบนี้สวยงามและอยู่ยากกว่าที่อื่นๆที่ฉันเคยอยู่
I prayed it would skip your generation.แม่สวดภาวนาให้มันข้ามผ่านรุ่นลูกไป
The last people to starve will be the first to suffocate.และคนในรุ่นลูกสาวคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่นลูก
Back to top