ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุดเร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุดเร่ง*, -รุดเร่ง-

รุดเร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุดเร่ง (v.) hurry See also: dash, rush Syn. รีบร้อน
รุดเร่ง (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุดเร่ง
Back to top