ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุดหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุดหน้า*, -รุดหน้า-

รุดหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุดหน้า (v.) progress See also: advance, develop, proceed, increase Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา Ops. ถดถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
full steam ahead (idm.) เร่งให้รุดหน้าอย่างมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get outta here.รุดหน้าไปที่นี่กันเถอะ
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว.
The murder investigation is ongoing, and that's all I can share with the press at this time.การสืบสวนการฆาตกรรมกำลังรุดหน้า และตอนนี้ ผมบอกสื่อได้เพียงแค่นี้
What do you think?และยิ่งไปกว่านั้นต้องพูด เกี่ยวกับความรุดหน้าทางสังคมที่ดี
... head on over there, okay!...รีบรุดหน้าไปที่นั่นเลย โอเค
On their way.- จะรุดหน้าไปเดี๋ยวนี้ค่ะ
Every little punk is carrying now, Anton.พวกนักเลงกระจอก มันกำลังรุดหน้า แอนตัน
Imagine it, Maggie, we can map the brain event in progress.จินตนาการดูสิ แม็กกี้ เราสามารถระบุเหตุการณ์ในสมองขณะที่มันรุดหน้า
Thank you for riding here so quickly.ขอบคุณที่อุตส่าห์รุดหน้ามา
You're advancing quickly with your sorcery skills.ทักษะเวทย์คุณรุดหน้าเร็วมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุดหน้า
Back to top