ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุกไล่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุกไล่*, -รุกไล่-

รุกไล่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุกไล่ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, บุกขยี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง
But Charlie kept coming, and that's when Nico looked scared.แต่ชาร์ลีก็รุกไล่ไม่หยุด จนนิโก้หน้าซีดเลย
You keep pushing her, it's not just a grandkid you're gonna lose.ถ้าคุณยังรุกไล่เธอไม่หยุดอย่างนี้ มันจะไม่ใช่แค่หลานหรอกนะที่คุณจะเสียไป..
♪ 'Ere break of day ♪สีเพลิงแดงฉาน เปลวลามรุกไล่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุกไล่
Back to top