ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุกข์*, -รุกข์-

รุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุกข์ (n.) tree Syn. รุกขชาติ, พืชพันธุ์, ต้นไม้, ไม้
รุกข์ (n.) tree See also: plant Syn. ไม้, ต้น, พืช, พืชพันธุ์, พฤกษ์, พฤกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this suffering, tragic world, show us your mercy.ในความรุกข์ทรมาน โลกอันโศกเศร้า โปรดแสดงความเมตตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุกข์
Back to top