ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีๆ ขวางๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีๆ ขวางๆ*, -รีๆ ขวางๆ-

รีๆ ขวางๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีๆ ขวางๆ (v.) obstruct See also: block, impede, hinder Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีๆ ขวางๆ
Back to top