ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราโชงการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราโชงการ*, -ราโชงการ-

ราโชงการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราโชงการ (n.) king´s command See also: king´s instructions, king´s order Syn. ราชโองการ, ราชวโรงการ, ราชโยงการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราโชงการ
Back to top