ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราเชนทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราเชนทร์*, -ราเชนทร์-

ราเชนทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราเชนทร์ (n.) a mighty king See also: emperor, great king Syn. ราชาธิราช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราเชนทร์
Back to top