ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราษฏร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราษฏร*, -ราษฏร-

ราษฏร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราษฏร (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My people are starving.ราษฏรของข้ากำลังหิวโหย
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร
Private party. Guy! Easy!งานนี้เป็นงานราษฏร์ เฮ้ เฮ้ ก็ได้ ใจเย็นๆ
Oh, great. Cops.ยอดเลย ตำรวจ (ผู้พิฆาตสันติราษฏร์)
My father is going to stop distributing food to the people.พ่อของข้า จะไม่แจกอาหารให้ราษฏร
You must believe me when I say it gives me no pleasure to see your people suffering.โปรดเชื่อในสิ่งที่ข้าพูด ข้าไม่มีความสุขที่เห็นราษฏรของท่านหิวโหย
I can see a king that the people will love and be proud to call their sovereign.ข้าเห็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฏร พวกเขาจะภูมิใจที่มีท่านเป็นผู้นำ
His father is Uchimura Hirotaka, a member of parliament in the House of Representatives.พ่อของเขาคือฮุจิมุระ ฮิโรทากะ เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฏร
Promise me the people of Alamut will be treated with mercy.สัญญากับข้า ราษฏรแห่งอโลเมท จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตา
I'll call them what I like, because they're my people.ข้าจะเรียกอย่างที่ข้าอยากเรียก เพราะพวกมันเป็นราษฏรของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราษฏร
Back to top