ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราวกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราวกะ*, -ราวกะ-

ราวกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราวกะ (adv.) as if See also: like, just like, as, as though Syn. เช่นกับ
ราวกะ (prep.) like See also: as, as if, as though, such as, like Syn. เช่นกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราวกะ
Back to top