ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชการพลเรือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชการพลเรือน*, -ราชการพลเรือน-

ราชการพลเรือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชการพลเรือน (n.) civil service Ops. ราชการทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
civil servicen. ราชการพลเรือน.
English-Thai: Nontri Dictionary
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil serviceราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil servantข้าราชการพลเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil serviceราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandarin (n.) ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง) Syn. bureaucrat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Civil servants with a hero complex.ข้าราชการพลเรือน ที่มีความคิดอยากเป็นฮีโร่
Fucking civil servant cunts!ร่วมเพศอย่างเปิดเผยข้าราชการพลเรือน!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชการพลเรือน
Back to top