ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับผิดแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับผิดแทน*, -รับผิดแทน-

รับผิดแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับผิดแทน (v.) speak up for See also: defend someone, make excuses for Syn. รับแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he's willing to let his own son take the fall For something that Boo Radley did?แถมให้ลูกตัวเอง รับผิดแทน บู แรดลี่ย์?
Ask your brother to come plead on your behalf.เรียกพี่เจ้าให้มารับผิดแทนเจ้าสิ.
Which explains Miss Cooper's motivation to cover for him.ซึ่งนั่นก็อธิบายว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำไมคุณคูปเปอร์ถึงรับผิดแทน
Mike take the fall for her psycho husband.ไมค์รับผิดแทน ผัวโรคจิตของหล่อนหรอก
That was me sweeping up after miguel's fuck-Ups.มันเป็นฉันรับผิดแทนมิเกล
Maybe he confessed to protect her.บางทีเขาอาจจะยอมรับผิดแทนซูซาน
If he's such a bad guy, why'd he take the fall for us?ถ้าเขาเป็นคนเลว ทำไมเขารับผิดแทนเรา?
He offered Jem to take Boo's place, Almost like a sacrifice. Oh.เขาให้ เจ็ม รับผิดแทนบู เหมือนการเสียสละ
I know your instinct is to take the fall for your team.ฉันรู้สัญชาตญาณของคุณ ที่ต้องรับผิดแทนทีมของคุณ
Now they have a fall guy -- you?ตอนนี้เขามีคนรับผิดแทนแล้ว... คุณไง
You took the fall for us?นี่เธอรับผิดแทนงั้นหรอ ?
Why would Alex take the fall for him?ทำไมอเล็กซ์ต้องรับผิดแทนเขาด้วยล่ะ?
Evidently they apprehended the wrong suspect and she let Blake take the fall.ตอนนั้นที่พวกเขา จับกุมผู้ต้องสงสัยผิดคน แล้วเธอก็ให้ เบลครับผิดแทน
I almost let an innocent man take the fall for me, but I can't let that happen.ผมเกือบจะปล่อยให้คนบริสุทธิ์ ต้องต้องมารับผิดแทนผม แต่ผมปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับผิดแทน
Back to top