ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับประทานข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับประทานข้าว*, -รับประทานข้าว-

รับประทานข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับประทานข้าว (v.) eat See also: take, have Syn. ทานข้าว
รับประทานข้าว (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานอาหาร, กินข้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับประทานข้าว
Back to top