ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัดเกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัดเกล้า*, -รัดเกล้า-

รัดเกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัดเกล้า (n.) tiara See also: band of precious materials worn as a woman´s head-dress
English-Thai: HOPE Dictionary
coronet(คอ'ระนิท) n. มงกุฎเล็ก,รัดเกล้าของสตรี
diadem(ได'อะเดม) n.,vt. (ใส่) มงกุฎ,รัดเกล้า,พระราชอำนาจ,พระฐานันดรศักดิ์., Syn. crown
English-Thai: Nontri Dictionary
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That "baby tiara" she gave me at the shower?รัดเกล้าของเด็ก ที่เธอให้เป็นของขวัญต้อนรับคุณแม่คนใหม่
Lost diadem of Ravenclaw?รัดเกล้าของเรเวนคลอไง
A white-gold tiara for a newborn baby.รัดเกล้าทองคำขาว สำหรับเด็กทารกแรกเกิด
Well, there's Rowena Ravenclaw's lost diadem.รัดเกล้าที่สาบสูญของโรเวนนา เรเวนคลอไง
Well, maybe I can explain to her that we need a Diaper Genie more than a white-gold baby tiara.อ้อ ฉันอาจจะอธิบายให้เธอเข้าใจ ว่าเราต้องการผ้าอ้อมเด็ก มากกว่ารัดเกล้าทองคำขาวเด็กทารก
All right? I told you, that tiara was a gift...ตกลงไหม ฉันบอกคุณแล้วไงล่ะ รัดเกล้านั้นเป็นของขวัญ
You know that tiara that Marie gave us?คุณรู้ไหมว่ารัดเกล้าที่มาร์รีให้เรา
Thank you, Marie. I don't think he'll hurt himself.เขาต้องกลับมาแน่ โอเค เรื่องรัดเกล้าทั้งหมดนั่น...
Excuse me, can someone tell me what bloody diadem is?ขอโทษนะ ช่วยบอกทีรัดเกล้าคืออะไร?
Do you remember what Cho said about Rowena Ravenclaw's diadem?จำที่โชพูดเรื่องรัดเกล้า ของโรเวนนา เรเวนคลอไม่ได้หรอ?
You seek my mother's diadem?เธอตามหารัดเกล้าของแม่ฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัดเกล้า
Back to top