ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐประหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐประหาร*, -รัฐประหาร-

รัฐประหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐประหาร (n.) coup d´etat See also: overthrow a government
English-Thai: HOPE Dictionary
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
English-Thai: Nontri Dictionary
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coup (n.) รัฐประหาร See also: ปฏิวัติ Syn. revolution, overthrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coup d'état. The Ring is taking over the CIA and the NSA.รัฐประหาร เดอะริงครอบคลุมทั้ง CIA และ NSA
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป
The army's taking over. There is a coup.เพิ่งจะมีรัฐประหารค่ะ
Overpopulation, global warming, drought, famine, terrorism.ประชากรล้นโลก ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง รัฐประหาร
No, we can hardly be expected to do something about a coup we know nothing aboutเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน
And there will be a coup d'etat in North as planned.และจะมีการทำรัฐประหารที่เกาหลีเหนือตามแผน
Please return to North and stop the coup d'etat.กรุณาไปที่เกาหลีเหนือและหยุดรัฐประหาร
Michael Jackson's funeral is on 24 hours a day, and nobody finds out about the coup in Honduras.- ไมเคิล แจ็คสัน งานศพของเขาถูกรายงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีใครสนใจ ไปค้นหาความจริง การรัฐประหารในฮอนดูรัส
I cannot believe that there was a coup on my babymoon.พี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะเกิดการรัฐประหารนี้ขึ้นในวันเบบี้มูน
I mean, I knew things had cooled over the years between Hortencia and myself, but a coup d'état?ฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆมันลดน้อยลง มาหลายปีระหว่างฉันกับฮอเต็นเซีย แต่การรัฐประหารนี่ล่ะ
Good way to start a coup.วิธีที่ดีในการเริ่มรัฐประหาร
Late in the war, there was a coup.ในช่วงปลายสงครามมีการทำรัฐประหาร
You can't play the grieving widow and the leader of a coup at the same time.เหลวไหล คุณไม่มีทางเล่นบทแม่ม่ายผู้โศกา พร้อมกับบทหัวหน้ารัฐประหารได้หรอก
A 2008 coup attempt plunged them into political instability.ปี 2008 มีการพยายามทำรัฐประหาร ทำให้การเมืองไม่มั่นคง
Well, just consider this a coup d'état. Get this trash off my lawn.ดีเพียงพิจารณานี้รัฐประหาร ได้รับถังขยะนี้ออกจากสนามหญ้าของฉัน
I thought your little pet had staged a coup d'etat.ฉันคิดว่า สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเเกเล่นบททำรัฐประหารอยู่น่ะ
Showing up here with Changnesia after you staged a coup, almost blew up the school, and locked me in a basement for months!เสนอหน้ามาที่นี่พร้อมเรื่องแชงนีเชีย หลังจากก่อรัฐประหาร เกือบจะระเบิดวิทยาลัย
Presently in the business of toppling governments.ตอนนี้ทำธุรกิจด้านการรัฐประหาร
There was a coup in Georgia.มีรัฐประหารในจอร์เจีย
Then she was taken hostage in that coup.แต่เธอถูกจับเป็นตัวประกันในรัฐประหารตอนนั้น
That a coup is being articulated.ว่ารัฐประหารจะต้องเกิดแน่นอน
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐประหาร
Back to top