ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาสิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาสิทธิ์*, -รักษาสิทธิ์-

รักษาสิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was saving my own ass.ฉันรักษาสิทธิ์ของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาสิทธิ์
Back to top